Wymagania edukacyjne - Religia

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej

w klasach IV-VI

 

1. Wymagania ponadprogramowe:

OCENA „CELUJĄCA”:

 1. Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji;
 2. Zna obowiązujące modlitwy i Mały katechizm;
 3. Jest aktywny  i zaangażowany na katechezie;
 4. Odrabia zadania domowe;
 5. Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św.;
 6. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 7. Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje;
 8. Jest zaangażowany w przygotowanie gazetek szkolnych;
 9. Jest zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, społecznym, itp.;

10. Bierze udział w wycieczkach przedmiotowych;

11. Rozszerza wiadomości poprzez uczestnictwo w Kółku Biblijnym;

12. Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą

(O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

2. Wymagania dopełniające:

OCENA „bardzo dobra”:

 1. Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności;
 2. Zna obowiązkowe modlitwy i  Mały Katechizm;
 3. Jest aktywny na katechezie i zaangażowany w modlitwę;
 4. Odrabia zadania domowe;
 5. Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św.;
 6. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 7. Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje;
 8. Jest zaangażowany w przygotowanie gazetek szkolnych;

(O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

 

 

3. Wymagania rozszerzające:

OCENA „dobra”:

 1. Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności;
 2. Zna ważniejsze modlitwy części Małego Katechizmu;
 3. Bierze udział w katechezie;
 4. Zazwyczaj odrabia zadania domowe;
 5. Radzi sobie z wyszukiwaniem tekstów w Piśmie św.;
 6. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

(O ocenie dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny)

4. Wymagania podstawowe:

OCENA „dostateczna”:

 1. Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach;
 2. Zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu;
 3. Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę
 4. Prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 5. Sporadycznie odrabia zadania domowe;

 (O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia)

 

 

5. Wymagania konieczne:

OCENA „dopuszczająca”:

 1. Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i  podstawowe modlitwy;
 2. Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział w prowadzonych spotkaniach;
 3. Uczeń często nie prowadzi zeszytu;
 4. Posiada tylko niektóre zadania domowe;

(O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy , postawy i braki obserwowane u  danego ucznia)

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.